Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Park Handlowy Arena  (dalej: „C.H.”), działa system monitoringu wizyjnego, który rejestruje obraz mogący stanowić dane osobowe. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających C.H. zbieranych w ramach monitoringu wizyjnego, jest: Episo 3 Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Towarowej 28  (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane w celu monitorowania zdarzeń i ruchu osób oraz pojazdów na terenie C.H.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej „RODO”). Dane osobowe osób odwiedzających C.H. przetwarzane są, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie C.H. Administrator przetwarza zatem Państwa dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych, w celu ochrony Państwa interesów a także, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym  w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. – Dane osobowe są przetwarzane przez okres do 14 dni, a w przypadku zarejestrowania zdarzeń wymagających wszczęcia stosownego postępowania lub dochodzenia roszczeń – do prawomocnego zakończenia takiego postępowania lub upływu terminu przedawnienia  roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane.

Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania.

Administrator informuje ponadto, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora, służące w szczególności do zgłaszania żądań w zakresie realizacji jej praw określonych w niniejszej klauzuli powyżej: Episo 3 Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Towarowej 28.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wejścia/wjazdu na teren C.H..

Administrator może udostępniać dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT lub firmom ochroniarskim, a także podmiotom zarządzającym C.H., policji i innym uprawnionym organom. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.